Academic Guide | CENTRE FOR ACADEMIC DEVELOPMENT AND LEADERSHIP EXCELLENCE
» T&L PUBLICATIONS » Academic Guide

Academic Guide


     
  [ 2023 / UPM ] (BM)
 

Buku Panduan Jaminan Kualiti Program ODL (Open and Distance Learning)

  -----
 
Buku panduan ini bertujuan untuk menerangkan polisi, governan dan tanggungjawab pusat tanggungjawab (PTJ) dan individu yang terlibat dalam penawaran, pengurusan dan pemantauan program ODL serta kriteria dan standard COPPA:ODL (2019). Panduan ini perlu dibaca bersama dengan COPPA:ODL (2019) serta dasar dan arahan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa berkaitan program ODL. Panduan ini akan menjadi sumber rujukan kepada pemilik program, pengurus program, panel penilai audit program dan pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pemantauan kualiti program ODL di UPM.
     

     
        [ 2022 / UPM ] (BM)
 

Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian [Edisi 2022]

  -----
 
Panduan ini menerangkan dan membantu proses penyediaan dokumen program pengajian peringkat prasiswazah untuk: (a) pembentukan program baharu dan program semakan semula (b) akreditasi program pengajian. Proses ini perlu dipatuhi untuk memenuhi keperluan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Swaakreditasi Universiti Putra Malaysia (UPM) dan pelbagai ketetapan oleh Jawatankuasa Kurikulum Universiti (JKKU) dan Senat UPM serta perkembangan terkini. Untuk tatacara terperinci tentang pembentukan program baharu dan semakan semula kurikulum program prasiswazah, Fakulti boleh merujuk Garis Panduan Pembentukan Program Baharu dan Semakan Semula Program Prasiswazah yang boleh dicapai dalam laman web Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik.
     

     

Updated:: 06/03/2023 [azryadeny]

MEDIA SHARING

SXEZQAX~